Onze kliniek

Algemene voorwaarden

Medical Beauty Center B.V. – Algemene Voorwaarden

 

Medical Beauty Center B.V. hanteert onderstaande algemene voorwaarden. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

 

1          Algemeen

 

1.1      In deze voorwaarden wordt onder “Medical Beauty Center B.V.” verstaan: de behandelaars van Medical Beauty Center B.V., huidtherapeuten en schoonheidsspecialisten, gevestigd te Hoogerheide aan de Antwerpsestraatweg 2, 4631NL. De huidtherapeuten zijn lid van de Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten (“NVH”) en werkzaam conform de vigerende Beroepscode van de NVH. De schoonheidsspecialisten zijn lid van de ANBOS en werkzaam conform de vigerende Beroepscode van de ANBOS.

1.2      In deze voorwaarden wordt onder “cliënt” verstaan degene die Medical Beauty Center B.V. opdracht geeft tot behandeling.

1.3      In deze voorwaarden wordt onder “cliënt” tevens verstaan diens wettelijk vertegenwoordiger.

1.4      Deze voorwaarden maken onderdeel uit van iedere overeenkomst tussen de cliënt en Medical Beauty Center B.V.

1.5      Deze voorwaarden zijn tevens van toepassing in het geval Medical Beauty Center B.V. voor de uitvoering van de opdracht derden betrekt.

1.6      Op een geneeskundige behandelingsovereenkomst (ex Boek 7, titel 7, afdeling 5 van het Burgerlijk Wetboek) tussen Medical Beauty Center B.V. en de cliënt is tevens de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst van toepassing.

1.7      De werking van artikel 7:404 en artikel 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

 

2          Overeenkomst

 

2.1      De overeenkomst tussen Medical Beauty Center B.V. en de cliënt behelst de opdracht van de cliënt aan Medical Beauty Center B.V. tot al dan niet geneeskundige behandeling.

2.2      Medical Beauty Center B.V. is gerechtigd om niet in te gaan op een onredelijk verlangen van de cliënt en mag weigeren een behandeling uit te voeren.

 

 

 

3          Toestemming

 

3.1      De cliënt verleent voorafgaand aan de uitvoering van de behandelingsovereenkomst mondeling en/of schriftelijk toestemming daartoe aan Medical Beauty Center B.V.

3.2      Medical Beauty Center B.V. kan van de cliënt verlangen dat deze zijn toestemming schriftelijk bevestigt.

3.3      De toestemming van de cliënt behelst tevens de bevoegdheid van Medical Beauty Center B.V. om hulppersonen in te schakelen en om eventuele aansprakelijkheidsbeperking van hulppersonen namens de cliënt te aanvaarden. Medical Beauty Center B.V. is niet aansprakelijk voor de keuze van de hulppersoon en voor eventuele tekortkomingen van deze hulppersoon, behoudens in het geval van opzet of bewuste roekeloosheid van Medical Beauty Center B.V.

3.4      In het geval de cliënt zijn toestemming weigert dan wel intrekt zal Medical Beauty Center B.V. geen behandeling (meer) verrichten.

 

4          Informatie

De cliënt dient de huidtherapeut/schoonheidsspecialiste op de hoogte te brengen en houden van alle informatie die voor een goede uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is.

 

5          Tarieven en zorgverzekering

 

5.1      Tarieven gelden, behoudens uitdrukkelijk andersluidende schriftelijke overeenkomst, voor de duur van een kalenderjaar en kunnen jaarlijks worden aangepast (zie www.medicalbeautycenter.nl/algemenevoorwaarden).

5.2      De cliënt draagt er zelf zorg voor dat hij op de hoogte is of en in welke mate zijn verzekeraar de behandeling vergoedt. Voorts is het de verantwoordelijkheid van de cliënt om facturen al dan niet bij zijn verzekeraar te declareren. Medical Beauty Center B.V. is niet verantwoordelijk voor wijzigingen in rechten m.b.t. vergoedingen en polisvoorwaarden.

 

6          Betaling

 

6.1      De cliënt draagt na ontvangst van de factuur van Medical Beauty Center B.V. zorg voor volledige betaling binnen 14 dagen op de betrokken rekening van Medical Beauty Center B.V. onder vermelding van het factuurnummer.

6.2      Ongeacht of de factuur door de verzekeraar wordt vergoed, blijft de cliënt te allen tijde gehouden tot volledige en tijdige betaling van de factuur.

6.3      Betalingen worden allereerst in mindering gebracht op de oudste openstaande facturen.

6.4      In het geval de cliënt de factuur niet tijdig en/of volledig betaalt, is deze in verzuim. Medical Beauty Center B.V. is alsdan gerechtigd om over het factuurbedrag, dan wel het restant daarvan, de wettelijke rente bij de cliënt in rekening te brengen. Medical Beauty Center B.V. is alsdan tevens bevoegd incassomaatregelen te (doen) nemen. De kosten die aan de incasso verbonden zijn (met inbegrip van de buitengerechtelijke kosten en overige kosten), komen voor rekening van de cliënt.

6.5      Bij betalingsachterstand is Medical Beauty Center B.V. bevoegd om verdere behandeling op te schorten of deze slechts te verrichten tegen contante betaling, tenzij de hoogte van de betalingsachterstand, de noodzaak tot huidtherapeutische behandeling of de spoedeisendheid zich hiertegen verzet.

6.6      De betalingsverplichting wordt niet opgeschort doordat de cliënt een klacht tegen Medical Beauty Center B.V. indient over de factuur en/of de behandeling, tenzij Medical Beauty Center B.V. instemt met de opschorting van de betalingsverplichting.

6.7      De betalingsverplichting vervalt niet als de cliënt de overeenkomst beëindigt of Medical Beauty Center B.V. verzoekt om de behandeling aan een ander over te dragen.

 

7          Annulering

 

7.1      In het geval de cliënt verhinderd is voor een afspraak dient hij dit uiterlijk 48 uur tevoren bij Medical Beauty Center B.V. af te zeggen.

7.2      Zegt de cliënt niet of niet tijdig af, dan kan Medical Beauty Center B.V. het tarief van de behandeling geheel dan wel gedeeltelijk in rekening brengen.

7.3      Afspraken kunnen uitsluitend telefonisch dan wel per e-mailbericht worden geannuleerd. De annulering wordt door Medical Beauty Center B.V. geregistreerd op het moment dat door de cliënt gebeld wordt, deze het antwoordapparaat inspreekt of diens e-mailbericht door Medical Beauty Center B.V. wordt ontvangen (info@medicalbeautycenter.nl).

 

8          Aansprakelijkheid

 

8.1      Indien zich bij de behandeling, waaronder tevens te rekenen het niet, niet volledig of niet tijdig uitvoeren van een behandeling, een gebeurtenis voordoet die tot aansprakelijkheid van Medical Beauty Center B.V. leidt, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag waarop de door Medical Beauty Center B.V. afgesloten aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft.

8.2      Medical Beauty Center B.V. is evenwel niet aansprakelijk in het geval op het moment waarop de gebeurtenis zich voordoet, de cliënt in gebreke is met de nakoming van enige verplichting jegens Medical Beauty Center B.V. of niet volledige en/of waarheidsgetrouwe informatieverschaffing inzake de algemene gezondheid van de cliënt en inzake omstandigheden die van invloed kunnen zijn op de behandeling.

 

8.3      Medical Beauty Center B.V. kan die cliënt, inzake het aantal nodige behandelingen, niet van een exacte voorspelling voorzien en kan hier ook niet aansprakelijk voor worden gesteld. Medical Beauty Center B.V. is evenwel niet aansprakelijk voor (laser)behandelingen die niet aanslaan of een aandoening die na verloop van tijd weer terugkeert.

 

9          Klachten

 

9.1      In geval van ontevredenheid of een klacht van de cliënt over de behandeling door Medical Beauty Center B.V., meldt de cliënt dit zo snel mogelijk aan Medical Beauty Center B.V. Medical Beauty Center B.V. en de cliënt spannen zich vervolgens beide in om ter zake tot een oplossing te komen.

9.2      Indien een oplossing niet mogelijk blijkt, kan de cliënt zich wenden tot de interne klachtencommissie van de NVH: de Patiënten Advies Commissie (“PAC”). Deze commissie zal eerst bemiddelen tussen Medical Beauty Center B.V. en de cliënt.

9.3      Mocht de bemiddeling door de PAC niet tot een oplossing leiden, dan kan de cliënt zich wenden tot de Landelijke Klachtencommissie Paramedici Eerstelijn (www.paramedisch.org).

 

10        Nietigheid

 

In het geval enige bepaling van deze voorwaarden nietig of vernietigbaar is, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.

 

11        Toepasselijk recht

 

Op de tussen Medical Beauty Center B.V. en de cliënt gesloten overeenkomst, en op eventuele nadere, ter uitvoering daarvan gesloten overeenkomsten, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

12        Wijziging

 

12.1      Medical Beauty Center B.V. behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te allen tijde te wijzigen.

12.2      Wijzigingen worden schriftelijk of elektronisch per e-mail ter kennis van de cliënt gebracht en treden één maand na dagtekening van die bekendmaking in werking, tenzij in de bekendmaking anders is vermeld. Indien de cliënt niet binnen één maand na dagtekening van de bekendmaking gemotiveerd bezwaar maakt tegen de wijziging in de voorwaarden, wordt de cliënt geacht de wijziging te hebben geaccepteerd. Indien de cliënt binnen één maand na dagtekening van de bekendmaking gemotiveerd bezwaar maakt tegen de wijziging van de voorwaarden, vormt dat een grond voor ontbinding van de overeenkomst.

 

13        Privacy

 

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is van toepassing op de gegevens die de cliënt verstrekt aan de huidtherapeut of schoonheidsspecialiste. Zie onze privacyverklaring : https://www.medicalbeautycenter.nl/privacyverklaring

 

 

  1. Op deze voorwaarden zijn tevens de algemene voorwaarden van toepassing van Luxury4you.nl
Wij beantwoorden uw vragen graag en geheel vrijblijvend.

Bij Medical Beauty Center beschikken we over een veelzijdig aanbod van behandelingen en merken die uw huid in optimale conditie brengen.

Bij Medical Beauty Center beschikken we over een veelzijdig aanbod van behandelingen en merken die uw huid in optimale conditie brengen en mooi en gezond houden! Medical Beauty Center is zowel huid- therapeutisch als cosmetisch centrum.


Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws en ontwikkelingen, meldt u dan hier aan voor onze digitale nieuwsbrief.

Contact opnemen of een afspraak maken.

Bij Medical Beauty Center beschikken we over een veelzijdig aanbod van behandelingen en merken die uw huid in optimale conditie brengen!